Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Classic Tire: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Classic Tire gevestigd aan de Legmeerdijk 235 te Aalsmeer , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 33200059;
b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Classic Tire een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Classic Tire;
d. website: de website www.classictire.nl.


Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Classic Tire en de klant waarop Classic Tire deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Classic Tire, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Classic Tire en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door Classic Tire verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Classic Tire niet.
3.3 Classic Tire is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar reclames of op de website.
3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW, verzendkosten en eventuele verwijderingsbijdragen.
3.5 De door Classic Tire gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Classic Tire is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 14 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en bvolledigheid van de door of namens hem aan Classic Tire verstrekte gegevens waarop Classic Tire haar aanbieding baseert.
3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Classic Tire daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Classic Tire anders aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Classic Tire niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.9 Classic Tire heeft het recht onder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending naar een klant niet zijnde een natuurlijk persoon geschiedt na vooruitbetaling van het factuurbedrag, in welk geval de klant dienovereenkomstig wordt ingelicht.


Artikel 4 Verstrekte informatie
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, webshop, of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal Classic Tire de klant hierover van tevoren inlichten.
5.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Classic Tire geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Classic Tire kunnen worden toegerekend.


Artikel 6 Prijswijziging
6.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling is toegestaan en is geen grond voor ontbinding.


Artikel 7 Leveringen en leveringstermijnen
7.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door Classic Tire besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
7.2 Via de webshop bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Classic Tire en nieuw adres heeft opgegeven.
7.3 De door Classic Tire opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.4 De door Classic Tire opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
7.5 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Classic Tire slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
7.6 In het geval dat een door Classic Tire met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.7 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart op de website, indien van toepassing, voorafgaand aan het moment van bestellen, vermeld.
7.8 Indien de klant meerdere producten via de website bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
7.9 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
7.10 Bij aankomst van de producten dient de klant zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan producten of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.


Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kan op de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
8.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de klant zijnde een rechtspersoon het factuurbedrag te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
8.3 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de klant zijnde een natuurlijk persoon het factuurbedrag te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
8.4 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Classic Tire de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
8.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Classic Tire op de klant onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 9 Zekerheid
De klant is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Classic Tire zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of i.v.m. overeenkomsten en/of rechtshandelingen tussen Classic Tire en de klant of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Classic Tire ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Classic Tire uit welke hoofde dan ook.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en retentie
10.1 Door Classic Tire geleverde producten aan de klant zijnde een rechtspersoon blijven eigendom van Classic Tire totdat de klant alle verplichtingen uit de met Classic Tire gesloten overeenkomst is nagekomen.
10.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Classic Tire zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.4 Wanneer Classic Tire goederen van de klant onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Classic Tire heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is.


Artikel 11 Ontbinding
11.1 De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft, indien er sprake is van koop op afstand, het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt in voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Classic Tire zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.
11.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
11.3 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product op enige wijze naar specificaties van de klant is vervaardigd.
11.4 Classic Tire is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
11.5 Classic Tire kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijk ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de klant – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Classic Tire zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.6 Voorts is Classic Tire bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.7 Classic Tire is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Classic Tire ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
11.8 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Classic Tire op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Classic Tire de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.


Artikel 12 Klachtenregeling en verjaring
12.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een natuurlijk persoon is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen gemeld worden bij:
Classic Tire
Legmeerdijk 235
1432 KA Aalsmeer
tel: 020-6477379

e-mail: info@classictire.nl


12.2 Klachten worden door Classic Tire binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
12.3 Door Classic Tire als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Classic Tire.
12.4 Alle aanspraken jegens Classic Tire die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Classic Tire zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Classic Tire kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
13.2 Classic Tire is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
13.3 Classic Tire is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Classic Tire is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Classic Tire kenbaar behoorde te zijn.
13.4 Classic Tire is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
13.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Classic Tire geleverde product, sluit Classic Tire iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.
13.6 In geen geval is Classic Tire aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
13.7 Classic Tire is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.8 Indien Classic Tire aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Classic Tire beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Classic Tire of haar ondergeschikten.

 


Artikel 14 Overmacht
14.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Classic Tire liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan Classic Tire door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Classic Tire of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Classic Tire of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
14.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Classic Tire niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd,
te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Classic Tire als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 15 Geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Classic Tire gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Classic Tire zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Classic Tire niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten
16.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Classic Tire geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
16.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Classic Tire, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.


Artikel 17 Beveiliging en internet
Classic Tire zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant verstrekte gegevens, maar Classic Tire kan ter zake geen garantie geven.


Artikel 18 Slotbepalingen
18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3 Op elke overeenkomst tussen Classic Tire en de klant is Nederlands recht van toepassing.
18.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Classic Tire worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft 1 maand de tijd nadat Classic Tire zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Winkelwagen
Heb je een vraag?

Kies hieronder hoe je het liefst contact met ons opneemt.